Itangiriro 37,1-4,12-28; [Zaburi 105,1-6,16-22]; Abaroma 10,5-8; Matayo 14,22-33 Theme:   kwizera niyo maso atwereka ko Kristo ari kumwe natwe. Kuva umuntu yava muri Edeni kugera uyu munsi ubwo ndavuga abigihe cy’isezerano rya kera natwe abigihe cy’isezerano rishya umuntu akomeza kuba umwe, dutekereza kumwe twibwira kumwe, tuyoba kumwe tugarurwa kumwe ntidutandukanye cyane...

Continue reading

Intego:”Kugaragaza Ibiranga Urukundo Nyakuri” Igice: Abakorinto 13:4-11 Intangiriro: Ururwandiko rwambererw’ Abakorinto rwanduitse na Paulo mu mwakawa 55 nyuma yuko umucyo uvuye mu ijuru uvira isi kandi uwo mucyo wari Yesu Christo. Paulo rero yanditse ururwandiko ari Efeso muri 55. Korinto wari umurwa umeze neza, kandi muri icyogihe wari wo mugi...

Continue reading

Sermon August 2, 2020  Zaburi 148: Yesaya 63, 7-9; Luka 17, 11-19 Kucyumweru  cyo hirya  ubwo ndavuga icyumweru cya tariki ya 19/07/2020  nibwo amatorero yari yemerewe kongera gukora amateraniro nyuma y’amezi atari make amateraniro atemewe kubera kwirinda kwandura corona virusi. Kuricyo cyumweru natwe abakrsito ba paruwase ya Remera kicukiro twari...

Continue reading

Sermon July 19, 2020 1 Abakorinto 12, 12-30 Uyu munsi nifuje ko tugaruka k’ Ubumwe bw’umubiri wa Kristo, ariryo torero ( ni ukuri numva mu mutima wanjye nkunda Itorero rya Kristo). Iri jambo mukuri ntiryoroshye kuryigisha muri kigihe. Kuvuga ubumwe bw’abakristo. Ubumwe bw’Itorero. Iyo umuntu avuze ubumwe abantu benshi bashobora...

Continue reading

IJAMBO RY’IMANA RYO KUWA  05/07/2020 1 Yohana 2: 24-28 : Kwakira Yesu no kwakira Yesu mukagumana ni intambwe ebyeli zitandukanye ku mukristo. Mu mugambi mwiza w’Imana wo gukiza no gucungura umuntu ingoyi y’ibyaha, Yaduhaye Yesu Kristo yemera guca bugufi asiga icyubahiro cye cyo mu ijuru, yihindura umuntu aza kubana natwe...

Continue reading

Sermon June 28, 2020 Gushima Imana Gusenga Theme: “ibibazo n’amashimwe mu buzima bwacu abakristo  biraturanye”. Gusoma ibice: Itangiriro 22, 1-14; Zaburi 13, 1-6; Abaroma 6,12-13 Uyu munsi nifuje ko tuganira kuri zaburi ya 13 dutekereza kuriyi nsanganyamatsiko nise “ibibazo n’amashimwe mu buzima bwacu abakristo  biraturanye”. . Iyi zaburi  niyo Zaburi...

Continue reading

Sermon June 14, 2020 Mariko 3,20-30 Kucyumweru gishize umwigisha wacu yatuganirije ku Ijambo ritubwira ko igihe cya Pentekote ari igihe Imana yahisemo kuza guhora ituranye natwe ikaduha imbaraga ziduhindura zikaduha  gushiramanga no gutinyuka guhamya Izina rya Yesu kubera ko tuba twuzuye Umwuka Wera. Kuri pentekote nabwo  (ni ukuvuga tariki ya...

Continue reading

Ijambo ry’imana hamwe na Pst. Stgr. Henriette MUTUYIMANA | Ku cyumweru tariki ya 24/05/2020 Ibyanditswe byera Ibyakozwe n’intumwa 1:6-14 Matayo 28:19-20 “Bene data bakunrwa mbanje kubasuhuza mwizina ry’Umwami wacu yesu kristo ubuntu na mahoro biva ku Mana data watwese bibane namwe”. Ndashima Imana ikomeje Kuturinda kandi ikuduha uburyo bwo kuganira...

Continue reading

Birashoboka ko twavuga intero itandukanye niriho ubu mw’isi yose? Cyangwa Ukwizera guhamya insinzi Kubara 13, 26-14, 1-10; Matayo 16, 13-19 Umunsi umwe twaganiriye n’inshuti yanjye yitwa David Ndaruhutse abantu benshi baramuzi nk’umukozi w’Imana wavuze ubutumwa cyane mu mujyi wa Bujumbura, niwe watangije itorero rya Eglise Vivante ubu ari mu bwami...

Continue reading

Sermon Categories

Sermon Speakers

×