“UBUBIKO BUZIMA BW’UBUGINGO BWACU” Ijambo ry’Imana hamwe na Pst stgr Henriette MUTUYIMANA

INTAGIRIRO

Bene data bakunrwa mbanje kubasuhuza mwizina ryumwami wacu yesu christo ubuntu n’amahoro biva kumana Data wa twese bibane namwe.

Ndashima Imana ikomeje Kuturinda kandi ikuduha uburyo bwo kuganira kw’Ijambo. kuruyu wa 21 Kamena 2020, Ijambo Imana yashyize ku mutima wajye ariryo tugigiye kuganiraho riboneka mu “RWANDIKO rwa kabiri PAULO YANDIKIYE 2TIMOTEYO1:11-14”.  INTEGO yiri jambo tugiye kuganiraho ikubiyemo amagambo uvugango “UBUBIKO BUZIMA BW’UBUGINGO BWACU.”

uru rwandiko  rwa mbere nu rw’akabiri  pawuro yandikiye timoteyo ni nzandiko yandikitse mugihe yari muru gendorwe rwa kabiri rwo kwamamaza ubutumwa bwiza (ibyako 16:1-3) . ni bwo yahuye na timoteyo ahitwa Lisitira muntara ya galati (ubu hitwa muri turukiya). kuva icyo gihe timoteyo yatangiye guherekeza Paulo mungendo ze ndetse Paulo akamutuma no mumatorero gukemura ibibazo byabaga birimo.

Uru rwandiko Paulo yandikiye timoteyo yarumwandikiye igihe yarafungiye I Roma azira ubutumwa bwiza. Yamwandikiye amabwiriza ajyanye no kwihangana kubera ingorane zari zimutegereje anamubwirako agomba kuba indahemuka no gukomeza inyigisho za yesu christo .

Iyo dusomye imirongo ibanza muriki gice twasomye  1-11 Paulo  yibutsa timoteyo kwizera kutaryarya, nugusesa impano y’imana imurimo gwareke yake, ana muhumuriza amabwirako adakwiriye gutinya nagato guhamya umwami yesu cyagwa gwagire ikimwaro cyuko Paulo afungiwe ubutumwa bwiza.

Murumva timoteyo nkumuntu wari waragendanye na Paulo aho yajyaka kubwiriza ubutumwa barikumwe abonye Paulo afunzwe abireba azize guhamya nokubwiriza ubutumwa bwiza ntiyari kubura kugira ubwoba ariko pawulo arabireba aritegereza amwibutsa ko adakwiriye kugira ubwoba   Ahubwo akwiriye kwibukako  “kuko Imana itaduhaye umwuka w’ubwoba ,ahubwo yaduhaye uwimbaraga n’urukundo no kwirinda”.

Umuntu wenda ashobora kwibaza Paulo aho yakuraga imbaraga zokuvuga aya magambo akomeye ariko yari yarasobanukiweko muriryo Icyakora ubutumwa bwiza ntibunkoza isoni kuko muribwo harimo imbaraga ihesha uwizera wese gukiranuka”.

kuko azi uwo yizeye uwo ariwe, kandi azi nezako azi nezako abasha kurinda ikibitsanyo namubikije kugeza kumpera yisi .(bivuze kugeza igihe umwimi wacu azagarukira) V.12.

Reka tugaruke kubusobanuro bw’ijambo ikibitsanyo: n’ikintu cyose umuntu aguhaye gumubikire.

Ariko iyo tuvuze ikibitsanyo kubakristo cyagwa kubantu bizeye Yesu kristo ni jambo ry’Imana 2 peter 1:19 nyamara rero dufite Ijambo ryahanuwe rirushaho gukomera kandi muzaba mugize neza nimuryitaho , kuko rimeze nk’itabaza rimurikira ahacuze umwijima rigakesha ijoro rikageza aho inyenyeri yo mmu ruturuturu izabadukira mu mitima yanyu. Nisezerano rishya ryuko Imana yogera kwiyunga nabantu kugirango Ibashe kubana nabo. Rero ijambo dufite nuko yesu yadupfiriye kandi akaduha nubugingo buhoraho  ngo tuzabane nawe mubwami bw’ Imana.

Iri jambo twabikijwe ryaduhaye ubugingo muri kristo Yesu. iryo jambo ry’ Imana nibwo bubiko bukomeye twabikijwe. Niyo mpamvu ububiko bwubugingo bwacu buri mwijambo ry’Imana

Ingero tubona muri Bibiliya zerekanako ubugindo bwacu buri mubihanza by’Imana

Yobu : igihe satani yasabaga yobu byose yarabijyanye  ariko ubugingo bwe bwaImanayarabusigaranye iraburinda.

Yesu : agihe yesu yajyaga ku musaraba  yaravuze ngo data ubugingo bwajye mbushyize  mubuganza byawe.

Petero: ajya gupfa nawe yaravuze ati  mana ubugingo bwajye mbushyize mubiganza byawe

Izi ngero zose zigaragazako ububiko bw’ubugingo bwacu buri mw’Ijambo ry’Imana.

Abaroma 3:2 abayuda babarusha mu buryo bwose irya mbere nuko babikijwe ibyavuzwe ni Mana. bene data bakurya natwe twabikijwe ijambo ry’Imana. muri iki gice twasomye  kumurongo 14 w’ikigice twasomye hatubwiyeko ikibitsanyo cyiza twabikijwe ko dukwiriye kukirindisha umwuka wera twahawe.

Yohana 14:26 Ariko umufasha ariwe mwuka wera uwo data data azatuma mwizina ryanjye niwe uzabigisha byose ibibutsa ibyo nababwiye byose

2.Akamaro kumwuka were ashinzwe kurinda ubugingo bwacu

14 ikibitsanyo kiza wabikije: umuntu we ubwe yarabikijwe , ikintu imana yaje ikatubitsemo n’ijambo ryayo namasezerano yaduhaye yuko tuzabana nayo mubwami bwayo.Ayo masezerano ku kugirango asohore birasabako duhora tuyoborwa numwuka wera Imana yaduhaye;

Ijambo ry’Imana riravugango abayoborwa numwuka nibo bana b’Imana, kandi abana bimana muribo babikijwe Ijambo ry’Imana ariryo ryaduhejeje ubugingo muri yesu christo.

Ushobora kuba umuvugabutumwa,umuririmbyi,umunyamasengesho,umuhanuzi,umudiyakoni nundi wese ufite umurimo w’ Imana akora. Ariko nyuma yibyo byose ikintu dukwiriye kuzirikana kuruta ibindi nuko Ijambo ry’Imana aribwo bubiko buzima bwubugingo bacu. zaburi119:105,11 Ijambo ryawe ni tabaza ry’ibirenge byanjye ni umucyo umurikira inzira zajye. nabikiye ijambo ryawe kumutima wajye kugirango nta gukumuraho. Imana idushoboze tubitse ubugingo bwacu mw’Ijambo ryayo, AMEN.

 

Pst Stgr Henriette MUTUYIMANA

 

Post a comment

×