No comments yet

Iteraniro ryo ku cyumweru | intego:”Ese uko twunganirana bigaragaza ubumwe bw’ itorero”

Ijambo ry’Imana ryo ku Cyumweru cya mbere cyahariwe amatorero y’ ibanze:

Insanganyamatsiko: “Ese uburyo twunganirana bigaragaza ubumwe bw’ itorero”

Itangiriro 14:13-16 (Loti afatwa mpiri, Aburahamu aramurengera)

Aburahamu nubwo yari atuye mu mahoro ntiyaryamye cg ngo asinzire kuko yari yamenye ko mwene wabo yafashwe mpiri.

Yego bari baratandukanye ariko icyo bapfana cyakomeje kubaho muri bo, nicyo gituma natwe nubwo duturuka mu ngo zitandukanye, ndetse tukagira n’ imibereho itandukanye tudakwiye kwibagirwa ko tugize umubiri umwe wa kristo.

Abaroma 15:1-3 “Twebwe abakomeye dukwiriye kwihanganira intege nke z’ abadakomeye ntitwinezeze”

Birakwiye ko buri muntu wese anezeza mugenzi we akamubera inyunganizi nkuko kristo nawe atinejeje nkuko byanditswe ngo” ibitutsi bagututse byangezeho.”

Hari ibintu abantu duha agaciro ariko Atari byo bifite agaciro mu maso y’Imana,

Ingero:

  • Imana ntiyita ku nzu nziza utuyemo, ahubwo Imana ihagaciro uko wayikoresheje ucumbikira abandi.
  • Imana ntiha agaciro ibwo wambaye, ahubwo iha agaciro abo wambitse bari bambaye ubusa.
  • Imana ntiha agaciro ibiryo byiza urya, ahubwo iha agaciro abo wagaburiye bashonje.
  • Amashuri menshi wize siyo Imana yitaho, ahubwo se ni bangahe wafashije kwiga
  • Imana ntiyita ku mubare wabagusuye, ahubwo ireba umubare wabo wasuye.
  • Imana ntiyita ku mafaranga menshi utunze ahubwo yita cyane kubo wafashije kuyageraho.

 

Imigani 17:17 handitse ngo “inshuti zibana ibihe byose kandi umuvandimwe avukira gukura abandi mu makuba”

 “IBUKA ISANO RYA MBERE MUFITANYE ARIRYO KO MUSANGIYE UBUGINGO”

Mwiteho, muhugure, mugire inama, muganire ijambo ry’Imana, musengerane ndetse umube hafi.

Wibuke ko bene so bakeneye ibyo kurya, imyambaro, amacumbi, kwiga, gutezwa imbere, kurandatwa.

Amafoto:

 

Post a comment

×