Iteraniro ryo ku cyumweru | intego:”Ese uko twunganirana bigaragaza ubumwe bw’ itorero”

Insanganyamatsiko: “Ese uburyo twunganirana bigaragaza ubumwe bw’ itorero” Itangiriro 14:13-16 (Loti afatwa mpiri, Aburahamu aramurengera) Aburahamu nubwo yari atuye mu mahoro ntiyaryamye cg ngo asinzire kuko yari yamenye ko mwene wabo yafashwe mpiri. Yego bari baratandukanye ariko icyo bapfana cyakomeje kubaho muri bo, nicyo gituma natwe nubwo duturuka mu ngo...

Continue reading