Intego:”Kugaragaza Ibiranga Urukundo Nyakuri” Igice: Abakorinto 13:4-11 Intangiriro: Ururwandiko rwambererw’ Abakorinto rwanduitse na Paulo mu mwakawa 55 nyuma yuko umucyo uvuye mu ijuru uvira isi kandi uwo mucyo wari Yesu Christo. Paulo rero yanditse ururwandiko ari Efeso muri 55. Korinto wari umurwa umeze neza, kandi muri icyogihe wari wo mugi ukomeye w’ ubugiriki haba mu […]

Continue reading

Ijambo ry’imana hamwe na Pst. Stgr. Henriette MUTUYIMANA | Ku cyumweru tariki ya 24/05/2020 Ibyanditswe byera Ibyakozwe n’intumwa 1:6-14 Matayo 28:19-20 “Bene data bakunrwa mbanje kubasuhuza mwizina ry’Umwami wacu yesu kristo ubuntu na mahoro biva ku Mana data watwese bibane namwe”. Ndashima Imana ikomeje Kuturinda kandi ikuduha uburyo bwo kuganira kw’Ijambo ryayo. Ijambo Imana yashyize […]

Continue reading

×