Ijambo ry’Imana ryo ku Cyumweru cya Pantecote hamwe na Pst Julius NGENDAHAYO

Sermon May 31, 2020 Pentecost

 

Ibyakozwe n’Intumwa 2, 1-13; 1 Abatesalonike 5,19; Yohana 16,7-15

Uyu  ni umunsi mwiza wa Pentekote,umunsi  itorero rya kristo ryizihiza ukuza k’ Umwuka Wera wamanukiye abigishwa ba Yesu aho bari bateraniye  i Yerusalemu, aho Yesu mbere yo kuzamurwa ngo asubire mu ijuru  yari bategetse gukomeza kuba barindiriye isezerano ryo guhabwa Umwwuka Wera, umufasha uzabana nabo.

Uyu munsi nifuje ko tuganira kubintu 3 Umwuka Wera yashize kumutima wanjye

1 Umwuka wera n’amateraniro y’abera muri kigihe

2 Niki pentekote itwigisha ku itorero ya Kristo?

3 Inama Ijambo ry’Imana ritugira kugirango Umwuka Wera akomeze abe muri twe

1 Umwuka wera n’amateraniro y’abera( muriki gihe)

Iyi Penteko  yo muri 2020 nayo nkuko uyu mwaka Pasika yabaye,  ibaye tukiri mubihe byo kudaterana. Ntegura ubu butumwa nibutse ibaruwa umugaragu w’Imana witwa Dietrich Bohnoeffer yanditse ari muri gereza. Uyu mu pastori igihe hari ubutegetsi bw’aba Nazi mubudage bwa butegetsi bubi bwakoreye abayahudi jenoside, yabaye umwe mu bantu b’Imana wahagurutse arwanya akarengane Hitler yakoraga.

Dietrich arafatwa arafungwa kuva tariki ya 5/o4/1943 kugera tariki ya 9/04/1945 ubwo yicwaga . Pentekote imwe yabaye mugihe yari muri gereza. Umunsi wa Pentekote yandikira bene Se cg  itorero rye. Mu ncamake yaranditse avuga ati” Nubundi turimo kwizihiza Pentekote tutari kumwe dutandukanye, kandi pentekote ari fete cg isabukuru y’abakristo bari hamwe(community festival).

Arakomeza ati mugihe numvaga inzogera zivuga hirya no hino zihamagara abantu ngo baze mu materaniro(Muribuka mubihe bya mbere haba gaho inzogera cg ingoma zihamagara abantu mu materaniro. Abantu bazi indirimbo zo mu gushimisha barabyibukira no ku ndirimbo ya 306( Twishimirumunsi w’Imana tubona hw’ibyishimo…igitero cya kane kikavuga ngo None ingoma nyinshi zavuze guhamagara abayo bateranire gufungura ifunguro ry’Imana…). Uyu mugaragu w’Imana arakomeza yandika muri urwo rwandiko rwe ati: ubwo inzogera zavugaga nkazumva  numvise mbakumbura cyane(arimo kubwira bene Se) nkumbura amateraniro yera.

Ndi muri byo byo kubakumbura no gukumbura amateraniro  kandi ndashoboye kuyageramo nibutse  kandi numva nkunze Icyanditswe Cyera mu Ibyahishuwe 1,9-10” Jyewe Yohana, mwene So musangiye amakuba n’ubwami no kwihangana biri muri Yesu, nari kukirwa cyitwa Patimo bampora Ijambo ry’Imana no guhamya kwa Yesu. Ku munsi w’Umwami wacu nari ndi mu mwuka,, inyuma yanjye numva ijwi rirenga nk’iry’impanda  rivuga riti icyo ubona ucyandike mu gitabo, ucyoherereze amatorero arindwi…)”. Bonhoffer arakomeza ati  Muri cyo gihe ndikumva iyo nkuru nziza muri icyo cyanditswe nkomeza amateraniro ya jyenyine,  njya mu mwuka, amateraniro ambera meza cyane mu buryo ibyo byishimo byandenze mbabona turikumwe , numva ntari jyenyine, namwe mutari kure yanjye ahubwo aho narindi namwe mwari muhari.

Mbona abera mwese muri kumwe nanjye nibuka ijambo rivuga ngo twese turi itsinda ry’Umwuka”.

Umwuka Wera w’Imana twahawe umunsi wa Pentekote  aratangaje bavandimwe aduteranyiriza hamwe buri wese akumva ko ari kumwe na mugenzi we nubwo muburyo bwumubiri batarikumwe, akamwishimira kandi atamubonesha amaso yumubiri, abera bose bo ku isi yose uyu mwuka ukaduteranyiriza hamwe mu mbaraga no mu munezero.

Tugaterana n’abera bose ndetse n’ijuru rigaterana natwe, irungu ryacu no kumva ko turi twenyine bigahinduka ubusa kuko turi kumwe na bene Data bose n’Imana na Yesu n’abera batubanjirije n’abamalayika. Mbega iteraniro rinini, rinini cyane Umwuka Wera adushiramo.

Saba Imana iguhe kurireba, kurikunda. Niba warumaze no gucika intege ngo uri wenyine, oya nturi wenyine ugoswe n’igicu cy’abera bari kumwe nawe mu iteraniro n’ijuru ryose riri kumwe nawe. Mugihe uri mu iteraniro nkiri iyo Mwuka akugiriye neza nibwo ushobora kumva rya jwi ry’Imana nkiryo Yohana yumvise. Ntabwo Imna yaguhitaho ngubwo uri wenyine murikumwe. Amen

Niba wagiraga n’intege nke ngo ntujya mu materaniro ngo uri wenyine oya nturi wenyine uri kumwe na bene So. Niba utari ukigira ibyishimo by’amateraniro saba Imana ikuzuze urukundo rwayo, niba warumaze gusubira inyuma k’umasezerano wagiranye na Yesu uyu munsi uyavugurure.

Umuririmbyi wa 317 mu gushimisha igitero cya 2 aravuga ati” Yemwe abakundwa na Yesu, na none nimwongere muvuge mwese imbere ye ibyo mwasezeranye. Kandi ni mwongera kumva k’urukundo rwatubye, mu mwingingish’imitima, Yemera kubuzuza”.

2) Niki Pentekote itwigisha ku itorero ya Kristo?

Umunsi wa Pentekote nibwo itorero ryatangiye, nibwo ryavutse .  Uyu munsi wa pentekote ni  uw’ibyishimo  ku abakristo bose. Iyo Pentekote itabaho nta torero riba ririho, nta kwizera kuba kuriho, nta kuvuka ubwakabiri kuba kuriho, nta butumwa bwiza buba buriho, nta bukristo buba buri mu isi, nta sezerano rishya riba ririho. Nta bwami bw’Imana twageramo.

Ikindi dushobora kumenya kuri Pentekote n’uburyo bukomeye Umwuka Wera wamanukiyemo intumwa (Ibyakozwe n’Intumwa 2,1-13).

Umwuka Wera ubwo wamanukira ga Intumwa wamanukanye imbaraga z’Imana ihoraho zirenze uko abantu bashobara kwibwira. Imbaraga zidashobora kugereranywa na zazindi zari zibundikiye isi ubwo ikintu cyose cyari kitarararemwa ” Mbere na mbere Imana yaremye ijuru n’isi. Isi yaritaragira ishusho, yariho ubusa, umwijima wari hejuru y’imuhengeri, maze Umwuka, w’Imana yagendagendaga hejuru y’amazi( itangiiro 1,1-2)”.

Izi mbaraga abigishwa ba Yesu babonye n’imbaraga zivana  isi mu mwijima, imbaraga zishyira ibintu byose mu buryo uko Imana nyirikurema byose ibishaka.

Izimbaraga abigishwa bahawe nizo mbaraga zazuye Yesu akava mu gituro yaramaze mo iminsi 3 apfuye zikamuzura zikamuzamura zigasiga imva ye irimo ubusa zikamwicaza iburyo bwa Se ariwe Data wa twese. Izimbaraga nizo zijyana Ubutumwa Bwiza bugakwira isi Yose imbaraga zihindura amahanga yose abana b’Imana.

Uyu munsi tuvuga wa Pentekote Umwuka wera  wa manutse Abayuda benshi bari batuye I Yerusalemu n’abandi bari baravuye mu isi izwi nu kuvuga amahanga yose Bibliya iravuga ngo amahanga ari munsi y’ijuru  bari bateraniye  Yerusalemu ku munsi mukuru  bita umunsi mukuru w’ibyumweru, umunsi mukuru wabaga kumunsi wa 50 uhereye kuri Pasika y’abayuda.  Uyu munsi mukuru  wabaga buri mwaka wabanje kwizihizwa abantu bishimira umusaruro babaga babonye, nyuma ujya kuzajya wishimirwa bibuka igihe Mose yahabwaga  amategeko.

Abo bayuda bari hagati muriyo minsi mikuru yabo  nibwo Imana yamanuye Umwuka wayo ukomeye cyane umanukira abigishwa ba Yesu gusa , Izo mbaraga zimanukira abigishwa gusa bari mu cyumba kimwe bahuje umutima.

Umwuka Wera wuzura inzu barimo, umuriri wuwo mwuka wumvikana hose muri Yerusalemu. Abigishwa muriyo nzu bose bamanukirwa n’Umwuka wera,  buri  wese Umwuka amubonekaho ameze nk’ibirimi by’umuriro. Bose batangira kuvuga mu ndimi zitari izabo.

Abantu bose baza kureba ibyabaye. Batangazwa no kumva abo bigishwa b’Abanyegalilya bose bavuga indimi za kavukire zabantu bose bari baraho. Buri wese waje kureba ibyabaye atangazwa no kumva   babigishwa barimo kuvuga ururimi rwe.

Baratangara batangira no kubazanya bati ibi ni ibiki ? ( Ibyakozwe 2,6-12). Niki twiga muri yi nkuru yo kumanuka kwa Mwuka Wera ?

1 Twigamo uburyo itorero rya tangiye :itorero ry’Imana ryatangijwe nimbaraga zikomeye z’Imana yonyine ubwayo

2 Umwuka Wera ntiwawubuza ntiwawuhagarika.

Ni imbaraga z’Imana umuntu uwariwe wese adashohobora kuburizamo ngo aziyobore uko ashaka no mu buryo ashaka.

Kubera iki udashobora guhagarika Umwuka wera? Nuko uza ari igitangaza kirenze ibyo twibwira nibyo dutekereza. Ntiwafata umwuka wera. Umwuka wera azahora agutangaza igihe cyose uzakuzaho. Umwuka wera iyo amanutse akora mu buryo abantu badatekereza ugakoresha nabo abantu badatekereza. Nta nzira wahuha ngo kora gutya cg  gutya oya. Nta muntu n’umwe watekereje yuko aka gatsinda gato k’abigishwa  kavuga amayoberane y’Imana, kagira imbaraga zo guhagarara bagahamye Kristo.

3 ikindi nuko Umwuka Wera uburyo utumanukira butwerekako itorero ari irya kristo ntabwo ari iry’umuntu, ntabwo ari irya organization ntabwo ari irya synode, ntabwo ari irya institution. Ni itorero rya Krisito yatangije ubwe.

Ntamuntu watangiye  itorero ngo ribe projet yiwe igitekerezo cyiwe.Ntirya remwe n’umuntu ejo hatagira abaryiyitirira ngo n’iryabo. Itorero ntabwo ryaje gukorera abantu, ntabwo ari umutungo w’abantu cg ibyo bafite ntawe ufite itorero.

Itorero n’igitangaza cy’ihariye cy’Imana n’umutungo w’Imana. Ni umugeni wa Kristo azishyira adafite inenge cg umunkanyari twebwe abantu dukunze kuritera. Azaryishyira ari rimwe mu isi yose nubwo twebwe abantu turicagaguramo kubera inyungu zacu.

Umwanditsi umwe witwa Stephen. W. Plunkett wanditse ibintu 8 aba Presbyterienne bemera iyo avuga ku itorero aravugango “ ikibazo nyamukuru giteye ubwoba ku itorero rya kristo si ugutangira nabi kw’abakristo cg gusa nuyobewe aho ujya  ahubwo ikibazo gikomeye giteye ubwoba n’igihe umuntu yakitwa umukristo yagera aho agahagarika kumva icyo ijwi rya nyiritorero rivuga agakomeza kwiyobora wenyine”. Umukozi umwe w’Imana yaravuze ngo ikibazo itorero rifite nuko ari irinyamwuka rikaba riyoborwa nutari umunyamwuka.

NB Itorero ry’Imana ryatangiye murizo mbaraga, muri  ubwo buryo ntiryashiraho.  

Nubwo ridashobora gushiraho kubera ko rya tangijwe na Mwuka Wera arizo mbaraga z’Imana rihura n’intambara, rimwe narimwe risa nubwato buri mu nyanja  bwahuye n’umuraba, ubundi rigasa niriri murugendo rwo mubutayu. Ubundi ba apuluwoni wa mudayimoni ubuza witambika mubuzima bwabakristo  akaryitambika imbere ariko rizakomeza rigende mumbaraga z’Umwuka  kugeza ku munsi nyiraryo azaryishyira akarihamagara rikamusanganira mukirere rikimana nawe mu bwami bwo mu ijuru.

Iyo itorero  rifite Umwuka Wera ribaho iyo riwutaye rireka kubaho. N’umuntu nawe nuko ameze   ufite uyu mwuka w’Imana ubugingo bwe bubaho uwanze uyu mwuka ubugingo bwe burapfa.

Uyu mwuka w’Imana niwo ugize ibintu byose byaremwe ukabibeshaho abakunda kunezezwa nibyo Imana yaremye banezezwa niri jambo” wohereza mwuka wawe bikaremwa, ubutaka ubusubizaho ubugingo bushya( Zaburi 104,30)”.

Uyu Mwuka Wera uba muri twe niwo urinda itorero, niwo utugira abakristo, niwo uturwanirira intambara z’urusobe turwana nazo muri ubu buzima, ni wo udusabira uburyo Imana ishaka kuko twebwe tutazi gusenga uko bikwiriye. Uyu mwuka udusengera atuma natwe dutaka tuti Aba, Data, Umwuka uduhamiriza neza ko turi abana b’Imana.

Umwuka w’Imana uduhishurira ko turi abanyabyaha ukadutera kwihana( burya umukristo utihana ntarakagira Umwuka Wera) Bibliya iratubwira iti: ubwo azaza azatsinda abisi abemeze ibyicyaha nibyo gukiranuka ni by’amateka). Ikimenyetso kimwe kizakubwira umuntu udafite Mwuka wera ntiyihana. Abonera amahoro mu byah. Ariko uwuzuye mwuka wera ntashobora kugira amahoro yacumuye ku mana cg kuri mugenzi we. Agira amahoro aruko amze kwihana.

Umwuka wera utumenyesha amakuru, amabanga y’ijuru. Yesu wenyine yaravuze ati Umwuka w’ukuri naza ibyo azumva nibyo azavuga, kandi azababwira ibyenda kubaho. Uwo azanyubahiriza kuko azenda kubyanjye akabibabwira( Yohana 16,13-14).

Hari ikintu gikomeye cyane itorero ryo muriki gihe ryanyazwe na satani ariko ntiryatakamba ngo riririre Umwami. Icyo kintu niki nuko ijambo nkiri ryabaye ingume mu itorero. Itorero rya Kristo rishobora kubaho ritazi ibyenda kubaho. Ako ni akaga gakomeye.

Ndagira ngo nsoreze ku inama Pawulo atugira kuri uyu Mwuka Wera uri muritwe: Abatesalonike 5,20 “ ntimukazimye Umwuka W’Imana”. Ntegura ubu butumwa uyu murongo wabaye uwibanze numva ga Imana ishize ku mutima wanjye ngo ngusabe wowe unyumva uyu munsi uwutekerezoho kandi wumvire Mwuka ukubwira: ntimukazimye Umwuka w’Imana.

Wa mwuka w’Imana tumaze kwiga woherejwe n’Imana muburyo bw’imbaraga zitangaje, itorero rigatangira, uwo mwuka ukaba utuye muritwe uyobora umukristo  ukamuhindura icyaremwe gishya uwawuhawe yawemerera kumuturamo cg yawuzimya.

Pawulo abwira Abanyatesalonike ati nti mukazimye Umwuka w’Imana.   Hari ibintu byinshi umuntu ashobora gukora byatuma umwuka w’Imana umurimo uzima. Mvuge gusa bimwe muribyo Pawulo avuga byatumye agira abanyatesalonike iyi nama.

V14-20

  • Kwica gahunda bizimya umwuka wera( 14
  • Guca abandi intege bizimya umwuka w’Imana
  • Kutihangana bizimya umwuka w’Imana
  • Kwitura umuntu inabi wagiriwe bizimya umwuka w’Imana
  • Kutishima bizimya umwuka w’Imana
  • Kudasenga bizimya umwuka w’Imana
  • Kubaho uri umuntu udashima Imana bizimya umwuka w’Imana
  • Guhinyura ibyahanuwe bizimya umwuka w’Imana icyakora Umwuka utwemerera kubigenzura.

 

Imana ikomeze ibuzuze Umwuka wayo

past Julius Ngendahayo

 

 

 

 

Post a comment

×