“Kugaragaza Ibiranga Urukundo Nyakuri” Hamwe na Pst stgr Henriette MUTUYIMANA

Intego:”Kugaragaza Ibiranga Urukundo Nyakuri”

Igice: Abakorinto 13:4-11

Intangiriro:

Ururwandiko rwambererw’ Abakorinto rwanduitse na Paulo mu mwakawa 55 nyuma yuko umucyo uvuye mu ijuru uvira isi kandi uwo mucyo wari Yesu Christo. Paulo rero yanditse ururwandiko ari Efeso muri 55.

Korinto wari umurwa umeze neza, kandi muri icyogihe wari wo mugi ukomeye w’ ubugiriki haba mu bucuruzi cg mu by’ ubutegetsi. Kubijyanye n’ idini Korinto yari ifite insengero nibura 12 ariko izamenyekanye cyane kubera ibibi byazoni 3. Urwambere ni ingoro yatuwe Forodita imanakazi y’ urukundo, abayubahaga bakaba barayiterekeraga mu busambanyibw’ idini. Urwakabiri ni urusengero rwa Sikerepiyusi imana yo gukiza. Urwagatatu ni ingoroya Apolo.

Rero kubera Forodita imanakazi y’ urukundo ubusambanyi bwa Korinto bwari ubw’ indengakamere butagira rutangira kandi bukorerwa kumugaragaro.Kuramya Forodi tabyoroye ubusambanyi babyitirira idini. Hari abagore 1,000fr bahoraho b’ abasambanyi beguriwe gukorera ibigirwamana. Korintoyageze kurugero aho havutse inshyinga Gukorentiyaniza bisobanuye gusambana. Ahantu nkaha ntagushidikanya ko itorero ryakorinto ryari ryaratewe n’ ibibazo bitagira ingano.

Paulo rero nawe mugice twasomye aragaragaza urukundo nyakuri urwarirwo n’ Imana nyakuri y’ Urukundo iyoariyo. Paulo abisobanura aho agaragaza amahame icyenda (9) n’ indanga gaciro eshanu (5) z’ urukundo nyakuri,

AMAHAME 9 Y’ URUKUNDO NYAKURI:

 1. Rurihangana:

Ubusanzwe impamba ishira nyirayo agapfani Ukwihangana. Ariko kumukristo w’ ukuri we kwihangana ninki itegeko kuko ni imwe mu mahame y’ urukundo kandi Imana yacu nayo ni urukundo. Rero bivuze ko kwihangana ari imwe muri kamere y’ Imana.Rerovharahirwa uwihanga na muribyose akageza kumperuka kuko ariwe uzemerwa.

 1. Rugiraneza:

Kugiraneza abanyarwanda nabo babivuzeho byinshi .Bati: ‘Gira neza wigendere, ineza uzayisanga imbere.’ Abandi bati: “kobitagombera amashuri cg amafaranga bibananizaiki?” Matayo 25:34-36 Yesu yagaragaje ko hahirwa abagwa neza kuko nabo bazazigirirwa kandi bakaragwa kwicara iburyo bw’ Imana naYesu Christo.

 1. Ntirugiraishyari:

Ishyari ni indwara y’ Abakristo batizera Imana ko isubiriza igihe kandi ko itarobanura kubutoni. Aho usanga bagira irariry’ ibitari ibyabo cg bakararikira ibirenze ubushobozi bwabo.Ariko ijambory’ Imana ryo riduhanarigira riti: “Ntimukararikire ibikomeye ahubwo muri byose mujye mushima umwami kandimunyurwe n’ ibyoyabahaye.”

 

 1. Ntirwirarira:

Kwirarira cg kwiyemera cg kwihimbaza nibimwe mubyaha Imana yanga urunuka. Bibiriya igaragaza yeruyo uko Imana yagiye ikubita abamindetse n’ abatware ikarimbura amahanga menshyi ibahora kwirarira.Rero wowe ufite ntugasuzugure udafite kuko iyimikaninayo yimura, ikenesha ninayo ikiza. Ariko kandi nawe ukennye ntukararikire iby’ abandi ahubwo uharanire iterambere ryawe.

 1. Ntiru kora ibiteyisoni:

Mubiteyeisoni harimo: ubusambanyi, ubuhehesi, kwambara ubusa, kwikinisha, n’ ibindi.Urukundo rero ntirukora ibiteye isoni ngo usange abagabo cg abagorebaca inyuma abo bashakanye.Ahubwo bagirirana ibikwiye kuko bombi ari ingingo za Kristo.

 1. Ntirushakaibyarwo:

Ubu iyo witegereje usanga indyara no kwikubira yarimuye ubucuti ikuraho n’ icyahoze kitwa ubuvandimwe.Ubu ababyeyi barya abana babo, abana nabo bakarya ababyeyi kuko buri wese aba ashaka kwikubira.Ubutugeze mugihe umuntu umuguriza amafaranga akayakwaka ababaye, agutakambira ariko wamarakuyamuha ibyawe nawe bikarangirira ahoyajya akubona agahindura inzira.Ni igihe uwakize adashakako abandi bakira, bityo kuzamura no gufasha abandibyahindutse amateka.Ariko urukundo nyakurintirushaka ibyarwo.

 1. Ntiruhutiraho:

Ubundi nshimira imana ko itameze nk’ abantu. Kuko Imana iramutse ihuriraho nkatwe yatumarira k’ icumu .Ariko itugirira imbabazi.Rero natwe babakijijwe n’ amaraso yaYesu Christo dukwiyegutekerezatwitonzentiduhubuke.Ngo umuntu aze aguteranye ngowumve amabwire.

 

 • .Ntirutekereza ikibiku bantu:

Abakristo ntidukwiriye gusank’ abisi kuko turi ab’ ijuru. Ngo usanga turi mubugambanyi ducura inama mbizokurenganya, kwica, kuroga n’ ibindi. Ahubwo dushishikarire gushaka ibyo umwami wacu ashaka.

 • Ntirwishimiragukiranirwa kw’ abandi:

Ubuhari indwara yateye mu bakozi b’ Imana aho usanga abakristo bamwe bateranira gutaramana mugenzi wabo waguye mucyaha ahoguteranwa n kumugira inama no kumusengera babitewe no kugirira agahinda abarimbuka.Ahubwo usanga bavugango, Imana iramugaragaje, yajyayabona,etc. hari n’ abandi usanga bashimagiza abakora ibyaha berekana ko aribo banyakuri cg ko bibohoye ingoyi y’ idini. Ariko urukundo nyakuri ntirwishimira gukiranirwa kw’ abandi.

Ahubwo:

INDANGAGACIRO 5 Z’ URUKUNDO NYAKURI:

 1. Rwishimira ukuri:

Bivuze ko umuntu wamenye Imana akwiriye kuvugisha ukuri, akaburana mukuri, agahagara rakukuri, kuko Yesu ubwe nawe ni inzira ukuri n’ ubugingo kandi ukuri niko kwatubatuye.

2.Rubabarirabyose:

Imbabazi z’ imana zihoraho iteka ryose kandi Amaganya yaYeremiya 3 hatubwirako zihora zunguka umunsi kumunsi.Rero natwe abakiristo nikodukwiye kumera tukababarira abaduhe mukiye bose kandi tukababarira byose.

 1. Rwizerabyose:

Kwizera kurarema, kwizera kubesha hogufata ibitariho kukabibeshaho, kandi gushoboza ibidashobokera abana b’ abantu.Kandi kwizera kutwemeza koturi abana b’ Imana kandi koko nikoturi.

 1. Rwiringirabyose:

Ibyiringiro byacu twebwe abakijijwe biriku Mana kukogutabarwa kwacu guturuka kuriyo kandi niyo gakiza kacu ni ingabo idukingira. Urukundo nyakuri rero narwo rwiringira byose.

 1. Rwihangani rabyose

Na none kwihangana, kwihangana iyo binaniye umukristo acika integer akava mu buntubw’ Imana. Bamwe bashayisha mubyaha bishakira izabo nzira kuko kwihangana kwabuze, abandibariyahura etc. ariko urukundorw’ ihanganira byose. Bityo rero ibigerage zo uri monshuti muvandimwe biguteregukomera no gukomeza urugendo kuko ibyiza biriimbere.Kandi kwihanga guterakunesha.

NB: Ntiruzashira: Hallelujah, Urukundo nyakuri ruhoraho. Rero tureke gukundana urumamo kuko urukundo rw’ Imana ntirusaza kandi ntirugajuka.

Verse 11: Nkiri umwana mutona vugagank’ umwana muto, ngatekerezaga nk’ umwana muto, nkibwirank’ umwana muto.Ariko maze gukuramva mu by’ ubwana.

bimwe mu bimenyetso biranga abakristo bakiri abana cg batakuze harimo:

 1. Gusigana: ahobasiganiragukoraumurimo w’ Imanaakenshibakibwirakohariabandibireba
 2. Kurebanwaho: batakazigihebarebakoabandibatuye, batanzeicyacumi, basinze, basambanye maze kukobareberakubandibakorank’ ibyabandibakoze.
 • Bubakakubantu: ubundiurufatiroruzimadukwiyekubakahoniKristoarikoabakristobatakuzebubakakubantu maze bagwanabobakagwananabo.
 1. Bakorakukobabwirijwe: iyoutababwiyeguturantibatura, iyoutababwiyekwirindantibirinda, ntibihangana, mbegaamahame n’ indangagaciro by’ urukundonyakurintibibafasheho.

Arikodukwiriyekuvamuby’ ubwana tugakorera Imana tukayi korera turi aho batureba n’ ahobata tureba kandi tugakura amaso kubantutukizeya Yesu wenyine.

 

Mbifurije kugira urukundo nyakuri!!!!!

 

Pst stgr Henriette MUTUYIMANA

Post a comment

×