“Ubumwe bw’umubiri wa Kristo, ariryo torero”, Ijambo ry’Imana hamwe na Pst Julius NGENDAHAYO tariki ya 19/07/2020

Sermon July 19, 2020

1 Abakorinto 12, 12-30

Uyu munsi nifuje ko tugaruka k’ Ubumwe bw’umubiri wa Kristo, ariryo torero (

ni ukuri numva mu mutima wanjye nkunda Itorero rya Kristo).

Iri jambo mukuri ntiryoroshye kuryigisha muri kigihe. Kuvuga ubumwe bw’abakristo. Ubumwe bw’Itorero.

Iyo umuntu avuze ubumwe abantu benshi bashobora gusa kubyumva nko guhuza abantu babiri bari batandukanye. Cg se iyo umuntu yigisha kuriri jambo abantu bashobora gutekereza bati ubundi se hari ibice biri mu itorero ko twese ntawanga undi?

Ntabwo ari muri urwo rwego nzanye iri jambo. Ndizanye murwego rwubufatanye nkuko umubiri umwe ufite ingingo nyinshi ariko zose ziriho ngo umubiri ubeho. Iyo rumwe rubuze umubiri uramugara. Kabone nubwo rwaba ari ruto cyane.

Kuryigisha umunsi wa none biragoye kuberako noneho no kubona amu iteraniro nabyo ntibikicyoroshe kubera ibihe byiki cyorezo kiri ku isi.

Nyamra iri jambo rizakomeza rivugwe Mwuka wera azakomeza atwibutse ko Itorero ari umubiri umwe. Umubiri wa kristo. Iri n’ijambo rikomeye. Iyo urebye usanga mukuri dusigaye tuvuga gusa ko itorero ari umubiri wa kristo nyamara mukuri icyo ijambo ry’Imana rivuga ugasanga ntabwo ariko rikora.

Krisito n’umwe n’umbiri n’umwe. Ese niko bimeze mu isi? Mu itorero? Pawulo yandikira Abakorinto yabonaga buri wese yatangiye kujya yigendaho umubiri ufite ibice wigabanayije, buri rugingo rwimenya.

Iyo twiga iri jambo tujya dukunda kuryiga ari ukuvuga impano dufite uburyo zitandukanye bigatuma n’abantu bamwe bumva iri jambo nabi. Bamwe bakavuga bati jye sinzi impano yanjye abandi bakicara bakavuga bati jye nta mpano ngira.

Iby’itorero birakorwa n’abanyempano. Ariko kuvuga gutya nukuyoberwa cyane. Ndatekereza ko n’Abanyakorinto Pawulo yabwiraga amaze kubigisha ibyimpano z’Umwuka wera batabasha ga kubyumva.

Iki kibazo cyo kwiyumva ko nta mpano ugira si icya none. Speculation abantu bagira kuriki kibazo ndibwira ko ari speculation umwanzi ateza mu bantu ngo bayoberwe burundu icyo baricyo, icyo baremewe, icyo bashyiriwe ho mu itorero. Ndetse umjuntu akagera  naho yumva ko ntacyo amaze.

Ariko gutekereza gutya ni nko kubwira urugingo ruriho ruhumeka ukarufata nkaho rutakibaho kandi ruhari.

Iri jambo Pawulo aryigisha neza cyane iyo ashaka kwerekana uko itorero rimeze. Aryigishiriza kurugero rw’umubiri wacu. Umubiri ufite ingingo nyinshi, zitandukanye. Zimwe nini izindi ntoya, zimwe zigaragara, izindi zitagaragara ariko zose zikorera umubiri umwe kandi zinganya akamaro.

Imana iratangaje mukuri. Iyo witegereje umuntu uburyo yaremwe. Ugatekereza umubare wingingo ziwugize. Wenda abaganga bo baturusha kubyumva neza. Uburyo buri rugingo rufite akamaro mumwanya warwo, uburyo ingingo zose zikerana biragutangaza. Umuntu ni mutoya umugereranyije na biriya biremwa binini cyane bigaragara ariko yaremwe muburyo buteye ubwoba. Zaburi ya 8, 4-6

Iravuga ngo “iyo   nitehereje ijuru, umurimo w’intoki zawe, n’ukwezi n’inyenyeri, ibyo waremye, umuntu ni iki ko umugenderera? Wenze kumugira nk’Imana aburaho hato, umwambika ubwiza n’icyubahiro nk’ikamba”.

Ikimugira mwiza niyo shusho y’ubumana afite, ariko nurwo rusobe rw’ingingo zimugize. Imana irema umuntu yamwitayeho cyane. Iyo usomye itangiriro ibyo Imana yaremye byose yagenda ga ivuga ngo iki nikibeho kikabaho kandi kikaza ari cyiza.

Imana ikavuga ngo nibyiza. Ariko Imana igiye kurema umuntu iramwitondera. Iravuga iti Reka tureme umuntu mu shusho yacu.  Na zaburi ya 139, 13 iravugango” kuko ari wowe waremye ingingo zanjye, wanteranirirje mu nda ya mama. Ndagushima yuko naremwe uburyo buteye ubwoba butangaza, imirimo wakoze ni ibitangaza, ibyo umutima wanjye ubizi neza. Halaluya. Ariko se nanjye umutima wanjye ubizi neza? Ese aho ntitujya tuvuga amagambo yo muri Bibliya amwe tutemera. Icyo Dawidi avuga uracyemera? Jye ndacyemera.

Pawulo wera iyi shusho y’umuntu utangaje waremwe mu buryo butangaje niyo shusho abonana Itorero rya Krisito. Ese mu kuri niyo shusho natwe abakrisito banone duha Itorero rya Krsito?

Iyo utekereje neza ukuntu umuntu  yaremwe mu buryo butangaje niko watekereza mu ruhande rumwe itorero rya kristo. Itorero naryo ryaremwe muburyo butangaje.

Uyu Pawulo tuvuga iyo usomye Bibliya neza usanga ariwe muntu wagize ihishyurirwa rikomeye cyane kubijyanye n’itorero. Mu Abefeso 5, 25 Pawulo yigisha ko Kristo yakunze itorero akaryitangira ngo aryeze, amaze kuryogesha amazi n’ijambo rye aryishyire rifite ubwiza, ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari cyangwa ikintu cyose gisa gityo, ahubwo ngo ribe iryera ridafite inenge”.

Bavandimwe kristo yaremye itorero muburyo ridafite inenge. Nitwe turitera inenge, nitwe turitera umunkanyari nitwe turitera ibizinga. Ariko itorero rya kristo yariremye ari rizima ryuzuye. Kimwe mu biritera kuba ryuzuye nuko rifite ingingo zose. Riragufite, riramfite rifita abakomeye rifite aboroheje, rifite abantu bingeri zose.

Pawulo aravuga ngo nkuko umubiri ari umwe ukagira ingingo nyinshi, kandi nkuko ingingo z’umubiri zose, nubwo ari nyinshi ari umubiri umwe  niko na Kristo ari.

Kuko mu Mwuka umwe arimo twese twabatirijwe:

Iki n’icyambere twese duhumeka umwuka umwe twahawe umwuka umwe, twagabanye umwuka umwe. Uko twaba dutandukanye kose aho twaba dukomoka hose. Uwo mwuka watugize umwe muri kristo Yesu.

13-26

V 27 Nuko rero muri umubiri wa krsito, kandi umuntu wese wo muri mwe ni urugingo rwawo.

Bavandimwe niyo mpamvu itorero rigomba kubaho riri muri uyu murunga w’ubumwe uko ijambo ry’Imana ritubwiye ntawava kubandi ngo ab ho kuko yaba atakiri ku mubiri.

Mu buzima bw’abakristo ntanyamwigendaho  ubaho, ntawe ubaho abandi batariho. Buri kimwe cyose kibaho kuberako ibindi biriho. Ni chaine idacika. Ni umurunga udacika. Ubu bumwe bukomera gusa iyo hatagize n’umwe uvamo.

Njya nkunda slogan iriho muriki gihe na Sindagiza irabivuga ngo leave no one bihinde. Ntawe ugomba gusigara inyuma. Ntawe ugomba kuvamo. Ntawe ugomba kwibagirana, ntawe ugomba kubaho ngo undi areke kubaho.

Ntawe ugomba gufata umwanya utari uwe. Nta numwe udafite umwanya w’ingenzi mu itorero. Yewe na wa wundi muto cyane, na wa mwana, na wa musaza n’umukecuru na wa mugabo n’umugore biyumva ko badafite umwanya oya murawufite ntawagukura kumubiri wa kristo ntarugingo rukuruta, ntanugomva kugutera ubwoba nta n’imbaraga ziruta izo ufite.

Dore ibyaha  tujya dukora  mu itorero ariko n’ibyacu abantu si bya Krisito nugufata bamwe bakaba ab’ingenzi abandi ntibabe abingenzi. Krisito suko abibona.

Twese turangana twese turareshya twese twagira akamaro kangana. Dore ikindi cyaha abantu bitera nukwiyumva ko bo ntakamaro bafite nta mumaro bafite. Oya umumaro urawufite kuki wakwibuza gukora ibyo Imana yagushyiriye mu itorero. None se hari urugingo ruba mu  mubiri rutegereza ko urundi ruza kurukorera icyo Imna yarushyiriyeho?

Ikindi cyaha nugushaka gukora icyo utashyiriweho mumubiri wa krisito ndetse iki jcyaha gikomeye kumva ko wifuza kuba warabaye uriya oya Imana yashatse ko uba uwo uriwe byishimire( v 18

Ikindi cyaha dukora nuko iyo urugingo rumwe rubabaye izndi zitabimenya zitababarana narwo( 26).

Nukuri reka nkubwire abakomeye turabakenye ngo bakore biriya bikomeye, aboroheje turabakaneye nabo ngo bakore biriya twita ibyoroheje kandi ni byo bikomeye cyane. Abakomeye batariho itorero ntiryabaho, aboroheje batariho itorero ntiryanbaho.

Niyo mpamvu nshuti uri umubiri w’itorero kandi urakenewe cyane imbaraga zawe, ubtunzi bwawe ubushobozi bwawe byose nibyagaciro imbere y’Imana bikoreshe.

Imana ibahe umugisha.

 

Pst Julius NGENDAHAYO

 

 

Post a comment

×